Valberedning

Årsstämman den 6 december 2018 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2019 ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utsedda av de fyra största ägarna i Bolaget per den 30 april 2019.

Följande personer ingår i valberedningen inför årsstämman 2019: Rune Andersson (utsedd av Mellby Gård AB), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB) och Rikard Andersson (utsedd av SEB Fonder). Anders Bülow, styrelsens ordförande, har adjungerats till valberedningen.

Med de största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den 30 april. Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, går frågan vidare i storleksordning till nästa ägare.

Ledamöterna i beredningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen är aktieägarnas och bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i bland annat tillsättningsfrågor. En av valberedningens uppgifter är att vid årsstämman föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningens arbete bedrivs enligt den arbetsordning som årsstämman fastställt.

Förslag till Valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag på ledamöter till KappAhls styrelse, eller om andra ärenden som ankommer på valberedningen, kan vända sig till valberedningens ordförande via:

KappAhl AB
Att: Valberedningens ordförande
Box 303
431 24 Mölndal

Eller via e-post: valberedning@kappahl.com 

Årsstämma 2019

KappAhls årsstämma 2019 hålls fredagen den 6 december 2019 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här